Wat is uw bedrijfstype? Welk procestype zoekt u?

Privacy Statement

Algemeen

RDC respecteert de privacy van haar klanten en van alle andere personen die betrokken zijn bij de RDC-dienstverlening. Met deze privacyverklaring wil RDC je graag informeren over welke (persoons)gegevens we voor welke doeleinden verzamelen. RDC komt de voor haar relevante wettelijke verplichtingen omtrent privacy, zoals vermeld in o.a. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), na.

Inhoud

Dit Privacy Statement bevat informatie over hoe RDC omgaat met jouw gegevens. Dit betreft alle gegevens die aan ons zijn verstrekt, zowel via onze website (incl. cookies) en in onze systemen, als via formulieren en contracten. Ook wordt hierin aangegeven hoe je jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens die RDC heeft, kunt uitoefenen.

Betrokkenen

Dit Privacy Statement heeft betrekking op drie categorieën betrokkenen:
1. Directe klanten: RDC heeft door de aard van haar dienstverlening per definitie enkel zakelijke klanten. Deze zakelijke klanten noemen wij onze directe klanten. RDC doet geen zaken met consumenten/natuurlijke personen, tenzij deze acteren in hun hoedanigheid van ondernemer, zoals in het geval van eenmanszaken, vof’s etc.
2. Bezoekers van de RDC-website.
3. Indirecte klanten: dit betreft bijvoorbeeld voertuigeigenaren die voorkomen in onze voertuigeigenarendatabases. Dit zijn soms bedrijven en soms consumenten, maar geen directe klanten van RDC. In voorkomende gevallen kunnen dit wel klanten van directe klanten van RDC zijn.
4. Leveranciers van diensten aan RDC: hiermee doelen we op onze eigen leveranciers.

Verantwoordelijkheden

RDC geldt als “Verantwoordelijke” in de zin van de AVG voor informatie betreffende haar directe klanten, websitebezoekers en leveranciers.
Informatie die wordt aangeleverd door directe klanten van RDC, welke betrekking heeft op indirecte klanten (bijv. rondom voertuigeigenaren), verwerkt RDC te goeder trouw. RDC treedt hierbij op als “Verwerker” in de zin van de AVG. De directe klant van RDC geldt hierbij als “Verantwoordelijke”. Zie ook de paragraaf omtrent ‘Recht op informatie, verzet en overige vragen’.
Onze directe klanten, websitebezoekers en leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor juiste en volledige aanlevering van eigen gegevens. RDC is niet verantwoordelijk voor onjuistheden die door deze partijen zelf zo zijn doorgegeven. Wel zullen wij deze altijd zo spoedig mogelijk corrigeren, nadat je ons hiervan onderbouwd in kennis hebt gesteld.
Onze directe klanten zijn verantwoordelijk voor gegevens omtrent hun eigen klanten/consumenten (RDC’s ‘indirecte klanten’). Indirecte klanten zijn op hun beurt zelf verantwoordelijk voor juiste en volledige aanlevering van hun eigen gegevens bij de partijen met wie zij zelf een overeenkomst zijn aangegaan.

Recht op informatie, verzet en overige vragen

Indien je van mening bent dat jouw gegevens onjuist danwel onzorgvuldig worden behandeld, kun je een onderbouwd bezwaar sturen naar privacy@rdc.nl. Indirecte klanten verwijzen we voor gebruik van hun recht op informatie en verzet en dergelijke naar het bedrijf waarmee zij een directe relatie hebben, zoals de eigen garage, dealer of leasemaatschappij. Deze bedrijven zijn volgens de AVG ‘Verantwoordelijke’ voor juist beheer van de aan hen toevertrouwde gegevens.

Je rechten

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je onder andere recht op inzage in de persoonsgegevens die we van jou verzamelen en deze in bepaalde gevallen te laten aanpassen of verwijderen. Ook kun je ons in bepaalde gevallen verzoeken om ons gebruik van jouw gegevens te stoppen of om jouw gegevens in een machine-readable (digitaal uit te lezen) formaat te verstrekken. Directe klanten, bezoekers van onze website en leveranciers kunnen bij RDC gebruik maken van hun recht op informatie en verzet, zoals vormgegeven in de AVG.
Het primaire kanaal hiervoor is via onze website beschikbaar: als je inlogt op onze website (www.rdc.nl), kun je via het Mobi-ID selfserviceportaal jouw eigen gegevens inzien en wijzigen.
Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je contact opnemen met onze servicedesk.

Om je rechten uit te oefenen kun je ons per e-mail (privacy@rdc.nl) of post een verzoek sturen. Om aan je verzoek te kunnen voldoen, kunnen we om nadere informatie vragen om je identiteit te controleren. Wij streven ernaar binnen een week te reageren op je bezwaar.

Meer informatie over de rechten die je op basis van de AVG hebt, vind je ook op de website van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien je dat nodig acht kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens ook een klacht indienen over ons gebruik van jouw persoonsgegevens.

Doelbinding en gebruik van door jou verstrekte gegevens
RDC houdt zich aan het wettelijk vereiste doelbindingsprincipe. ‘Doelbinding’ betekent dat jouw gegevens enkel gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, Onder deze laatstgenoemde toegestane doelen vallen bijvoorbeeld (niet uitputtend) het versturen van facturen, verwerkingen die nodig zijn voor het leveren van de door jou afgenomen dienst, je informeren over bestaande en nieuwe RDC-diensten en het verwerken voor statistische doeleinden (lees: niet herleidbaar naar een individueel persoon).

Formulieren, e-mails en relatiebeheer

Als je een (contact)formulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt (@rdc.nl), dan zullen we de persoonsgegevens die je ons hiermee stuurt, verwerken en bewaren zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail noodzakelijk is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ontvangen e-mails kunnen we daarnaast ook bewaren voor zover dit voor een goede uitvoering van onze reguliere werkzaamheden noodzakelijk is.

Daarnaast kunnen we je op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen, bijvoorbeeld door e-mails, nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen te sturen. We vragen specifiek toestemming om je een product en/of dienst te kunnen aanbieden buiten de range RDC generieke producten en diensten die we al aanbieden. Je kunt hiertegen altijd bezwaar aantekenen door een mail te sturen naar privacy@rdc.nl of de link in de e-mail te gebruiken waarmee je je direct kunt afmelden.

Gebruikersstatistieken en cookies

Om de werking en beveiliging van deze website te optimaliseren kan RDC technische gegevens over het gebruik van de website verzamelen, zoals het aantal hits op een pagina en de duur van het gebruik. De op deze manier verzamelde informatie bevat echter geen gegevens die tot jouw persoon herleidbaar zijn en RDC koppelt de gebruiksstatistieken ook niet aan gegevens die je eventueel via deze website aan ons hebt verstrekt.
Bij het verzamelen van de gegevens over het gebruik van de website kan RDC gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpageserver op jouw computer plaatst en het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker maakt. Je kunt het gebruik van cookies desgewenst verhinderen door de instellingen van jouw browser te veranderen. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet (optimaal) van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken.
RDC gebruikt geen cookies die je volgen over meerdere sites.

We hebben de volgende privacybeschermende maatregelen genomen:

 1. We gebruiken Google Analytics-cookies. Hiertoe hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.
 2. We maskeren de laatste twee bytes van de IP-adressen die we van bezoekers verzamelen (voorbeeld: 192.168.xxx.xxx). De IP-adressen zijn dus geanonimiseerd.
 3. De optie ‘Gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 4. We bewaren de verzamelde gegevens op onze eigen servers die we zelf beheren en die in de EER* staan.
 5. De bezoekerlogs worden niet langer bewaard dan 60 dagen.
 6. Via onze website(s) zullen nooit cookies of andere trackers van derden geladen worden.

* EER = Europese Economische Ruimte

Verstrekking aan derden

We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken als dit niet expliciet uit onze privacyverklaring volgt. De enige twee uitzonderingen hierop zijn:

 • als we voor een verstrekking aan derden vooraf expliciet je toestemming vragen; of
 • als we hiertoe wettelijk zijn verplicht en pas nadat we ons uiterste best hebben gedaan om verstrekking op basis van een wettelijke verplichting te voorkomen.

Bewaartermijnen

RDC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Hieronder staan de verschillende bewaartermijnen die RDC in de verschillende situaties en bij verschillende soorten gegevens hanteert

 1. Na afloop klantrelatie
  RDC verwijdert alle persoonsgegevens twee jaar nadat een klantrelatie beëindigd is.
 2. Bij een openstaande vordering
  Mocht een oud-klant nog een vordering open hebben staan bij RDC, dan bewaart RDC de gegevens zolang als de vordering nog niet is verjaard.
 3. Bij prospects
  RDC bewaart prospectgegevens zes maanden na verloop van de uitgebrachte offerte of na het laatste contactmoment.
 4. Financiële gegevens
  RDC is wettelijk verplicht om alle financiële gegevens zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Het is mogelijk dat hierbij ook persoonsgegevens worden bewaard.

Overige activiteiten

Voor alle andere activiteiten die RDC organiseert, of andere acties waarbij de inzet van belangstellenden wordt gevraagd, geldt dat RDC zo min mogelijk persoonlijke gegevens vraagt. Als RDC in campagnes samenwerkt met andere organisaties zal zij erop aandringen dat er een passend privacybeleid wordt gevoerd.

Wijzigingen Privacy Statement

RDC behoudt zich te allen tijde het recht voor om het Privacy Statement te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Het verdient dus aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

 

Dit Privacy Statement dateert van april 2019.

 • Actueel nieuws