Wat is uw bedrijfstype? Welk procestype zoekt u?

Privacy statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op RDC inMotiv Nederland B.V. (‘RDC’).

Algemeen
RDC respecteert de privacy van haar klanten en van alle andere personen die betrokken zijn bij de RDC-dienstverlening. RDC komt de voor haar relevante wettelijke verplichtingen omtrent privacy, zoals vermeld in o.a. de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), na.

Inhoud
Dit Privacy Statement bevat informatie over hoe RDC omgaat met uw gegevens. Dit betreft alle gegevens die aan ons zijn verstrekt, zowel via onze website (incl. cookies) en in onze systemen, als via formulieren en contracten.
Ook wordt hierin aangegeven hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die RDC heeft, kunt uitoefenen.

Betrokkenen
Dit Privacy Statement heeft betrekking op drie categorieën betrokkenen:
1. Directe klanten: RDC heeft door de aard van haar dienstverlening per definitie enkel zakelijke klanten. Deze zakelijke klanten noemen wij onze directe klanten. RDC doet geen zaken met consumenten/natuurlijke personen, tenzij deze acteren in hun hoedanigheid van ondernemer, zoals in het geval van eenmanszaken, vof’s etc.
2. Bezoekers van de RDC-website.
3. Indirecte klanten: dit betreft bijvoorbeeld voertuigeigenaren die voorkomen in onze voertuigeigenarendatabases. Dit zijn soms bedrijven en soms consumenten, maar geen directe klanten van RDC. In voorkomende gevallen kunnen dit wel klanten van directe klanten van RDC zijn.
4. Leveranciers van diensten aan RDC: hiermee doelen we op onze eigen leveranciers.

Verantwoordelijkheden
RDC geldt als “Verantwoordelijke” in de zin van de Wbp voor informatie betreffende haar directe klanten, websitebezoekers en leveranciers.  RDC is als ‘Verantwoordelijke’ geregistreerd bij het CBP voor bepaalde databases.
Informatie die wordt aangeleverd door directe klanten van RDC, welke betrekking heeft op indirecte klanten (bijv. rondom voertuigeigenaren), verwerkt RDC te goeder trouw. RDC treedt hierbij op als “Verwerker” in de zin van de Wbp. De directe klant van RDC geldt hierbij als “Verantwoordelijke”. Zie ook de paragraaf omtrent ‘Recht op informatie, verzet en overige vragen’.
Onze directe klanten, websitebezoekers en leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor juiste en volledige aanlevering van eigen gegevens. RDC is niet verantwoordelijk voor onjuistheden die door deze partijen zelf zo zijn doorgegeven. Wel zullen wij deze altijd zo spoedig mogelijk corrigeren, nadat u ons hiervan onderbouwd in kennis heeft gesteld.
Onze directe klanten zijn verantwoordelijk voor gegevens omtrent hun eigen klanten/consumenten (RDC’s ‘indirecte klanten’). Indirecte klanten zijn op hun beurt zelf verantwoordelijk voor juiste en volledige aanlevering van hun eigen gegevens bij de partijen met wie zij zelf een overeenkomst zijn aangegaan.

Recht op informatie, verzet en overige vragen
Directe klanten, bezoekers van onze website en leveranciers kunnen bij RDC gebruik maken van hun recht op informatie en verzet, zoals vormgegeven in de Wbp.
Het primaire kanaal hiervoor is via onze website beschikbaar: als u inlogt op onze site (www.rdc.nl) , kunt u via het Mobi-ID selfserviceportaal uw eigen gegevens inzien en wijzigen.
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum (KCC).
Indien u van mening bent dat uw gegevens onjuist danwel onzorgvuldig worden behandeld, kunt u een onderbouwd bezwaar sturen naar privacy@rdc.nl. Wij streven ernaar binnen een week te reageren op uw bezwaar.
Indirecte klanten verwijzen we voor gebruik van hun recht op informatie en verzet e.d., naar het bedrijf waarmee zij een directe relatie hebben, zoals de eigen garage, dealer of leasemaatschappij. Deze bedrijven zijn volgens de Wbp  ‘Verantwoordelijke’ voor juist beheer van de aan hen toevertrouwde gegevens.

Doelbinding en gebruik van door u verstrekte gegevens
RDC houdt zich aan het wettelijk vereiste doelbindingsprincipe.
‘Doelbinding’ betekent dat uw gegevens enkel gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, alsmede voor de verwerkingsdoelen die RDC in haar ‘doelbindingsomschrijving’ bij het CBP heeft gedeponeerd en verwerkingsdoelen welke zijn toegestaan onder de Wbp. Onder deze laatstgenoemde toegestane doelen vallen bijvoorbeeld (niet uitputtend) het versturen van facturen, verwerkingen die nodig zijn voor het leveren van de door u afgenomen dienst, u informeren over bestaande en nieuwe RDC-diensten en het verwerken voor statistische doeleinden (lees: niet herleidbaar naar een individueel persoon).

Website
Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief van RDC. Indien u niet langer prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden door op de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief te klikken.

Gebruikersstatistieken en cookies
Om de werking en beveiliging van deze website te optimaliseren kan RDC technische gegevens over het gebruik van de website verzamelen, zoals het aantal hits op een pagina en de duur van het gebruik. De op deze manier verzamelde informatie bevat echter geen gegevens die tot u herleidbaar zijn en RDC koppelt de gebruiksstatistieken ook niet aan gegevens die u eventueel via deze website aan ons hebt verstrekt.
Bij het verzamelen van de gegevens over het gebruik van de website kan RDC gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpageserver op uw computer plaatst en het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker maakt. U kunt het gebruik van cookies desgewenst verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet (optimaal) van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken.
RDC gebruikt geen cookies die u volgen over meerdere sites.

Wijzigingen Privacy Statement
RDC behoudt zich te allen tijde het recht voor om het Privacy Statement te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Het verdient dus aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Dit Privacy Statement dateert van april 2015.

  • Actueel nieuws